KJEMI nr. 6 - 2017

20 KJEMI 6 2017 Working Party on History of Chemistry,) med seks bidrag, omtales i en egen artik- kel i dette bladet. Guided warming-up og sosialt program Utover det tradisjonelle programmet med plenumsforedrag og sesjoner, hadde vi hver kveld et spesielt arrangement for del- tagerne. Første kvelden kunne de som vil- le, gå direkte til Suhm-huset ved NTNU Vitenskapsmuseet for å se en 1500-talls destillasjonsovn demonstreres av profes- sor Lise Kvittingen og hennes tidligere masterstudent Fredrik Kirkemo, som nå er ansatt ved Jærmuseet. Seksjonssjef ved NTNU Gunnerusbiblioteket, Stein Johansen, bidro også. Destillasjonsovnene som ble bygget og utprøvd i Kirkemos masterprosjekt ved Institutt for kjemi, NTNU, var etter oppskrift fra Adam Lonicers Kreuterbuch fra 1569. Prosjektet var en del av det tverrfaglige prosjektet MUBIL (Museum and Library – a digital laboratory), der en digitalisert utgave av Kreuterbuch og et virtuelt laboratorium var blant produktene. Kvittingen og Kirkemo fortalte konferansedeltagerne om erfaringene med rekonstruksjonspro- sjektet. De lærte om den omfattende håndverkkompetansen som var nødvendig for produksjon av en destillasjonsovn og alt utstyret som ble brukt i eksperimentet (basert på bl.a. glass, stein og murstein). Å komme i gang med eksperimentet viste seg også å være mer utfordrende enn først antatt, ikke minst på grunn av klimaet i Norge. Ovnen måtte selvfølgelig stå uten- dørs, og bygging av ovnen ble i perioder satt på vent på grunn av frost. Plante­ materialet som skulle brukes i forsøket overlevde naturlig nok heller ikke vinter­ en, og pragmatiske valg måtte tas. Selve eksperimentet ga også verdifull innsikt, i hvor raskt vannet ville koke og hvor «rent» produkt som ble destillert ved lave- re temperaturer enn forventet. Som mange andre som har utført historiske rekon- struksjoner, erfarte de hvor nært man kommer den kjemiske praksisen i en be- stemt tid, og altså kjemiens historie. De øvrige kveldene tilbød vi ekskur- sjoner; onsdag ettermiddag til Sverresborg Folkemuseum, torsdag kveld orgelkonsert i Nidarosdomen (tilbudt av Trondheim kommune) og konferansemid- dag på Lian Restaurant i Bymarka. Fredag ettermiddag gikk mange av deltagerne Ladestien, en flott tursti langs Trondheimsfjorden, og lørdag arrangerte vi heldagsekskursjon til Røros. På pro- grammet stod da guidet vandring i berg- staden, besøk i Bergstaden Zir (kirka), lunsj på Bergstaden hotell, og omvisning i Olavsgruva. På veg hjem ble det stopp på en lokal gård med tradisjonell bakst, og flere deltagere var begeistret for å se reinsdyr langs veien! Den lokale arrange- mentskomiteen ved Institutt for lærerut- danning, NTNU, Annette Lykknes, Per- Odd Eggen og Ellen Marie Andersson var glade for at 11ICHC ble et vellykket ar- rangement og en arena for gode faglige diskusjoner, nettverksbygging og et glimt av norsk natur og kultur. / Avslutningssesjon om status for nyere kjemihistorieforskning og veien videre. Chair (t.v.) var Ernst Homburg fra universitetet i Maastricht. Helt til høyre chair for Working Party on History of Chemistry og initativtaker til paneldebatten, Brigitte Van Tiggelen. Foto: Mentz Indergaard, NTNU. Hasok Chang fra universitetet i Cambridge. Foto: Mentz Indergaard, Anders Lundgren fra Uppsala universitet. Foto: Mentz Indergaard, NTNU.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy